PODRECZNIKI
bip

ERASMUS+ ZSTiL
Szczęśliwy numer

Szczęśliwy numerek:

22.10.2018 nr 6

23.10.2018 nr 17

24.10.2018 nr 9

25.10.2018 nr 25

26.10.2018 nr 30

 

 

 

Wyszukiwarka

Zasadnicza SzkołaZawodowa

O szkole » Kierunki kształcenia » Zasadnicza SzkołaZawodowa

Zasadnicza szkoła zawodowa – jest szkołą przeznaczoną dla absolwentów gimnazjów, której ukończenie umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie, umożliwia również dalsze kształcenie.

Okres nauczania wynosi dwa lub trzy lata w zależności od rodzaju wybranego zawodu. Obejmuje on kształ­cenie ogólne i kształcenie zawodowe, prowadzone zgodnie z programem kształcenia w danym zawodzie. Kształcenie zawodowe składa się z części teoretycznej oraz praktycznej nauki zawodu realizowanej w warsztatach szkolnych lub w zakładach pracy.

Ukończenie tej szkoły jest równoznaczne z uzyskaniem przez absolwenta wykształcenia zasadniczego zawodowego. Absolwenci szkoły otrzymują:

-         świa­de­ctwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,

-         dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu,

-         lub świadectwo czeladnicze po zdaniu egzaminu czeladniczego przed komisją powołaną przez Izbę Rzemieślniczą.

 Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą podjąć pracę zawodową lub dalsze kształcenie w trzyletnim technikum uzupełniającym lub dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym.

 

 

1.         MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

 

Szkoła zawodowa na podbudowie gimnazjum realizowana w trzyletnim cyklu nauczania. Daje ogólne wykształcenie techniczne ze szczególnym naciskiem na technologię montażu maszyn i urządzeń przemysłowych. Uczeń nabędzie umiejętności naprawy, konserwacji, oceny stanu technicznego oraz użytkowania maszyn i urządzeń mechanicznych. Zapozna się z obsługą urządzeń elektromechanicznych takich jak: szlifierki, tokarki, frezarki i inne.

 

Mechanicy - monterzy maszyn i urządzeń wykonują przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej; sprawdzają stan techniczny maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontrolują, regulują, przeprowadzają próby po naprawach i obsługach oraz w razie potrzeby instalują i uruchamiają obiekty techniczne na stanowisku pracy.

Zadania zawodowe:

 

*      wykonywanie przeglądów technicznych, ustalanie przyczyn niesprawności poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów maszyn, urządzeń i aparatury metodami diagnostycznymi;

*      czyszczenie i mycie maszyn, urządzeń wraz z wyposażeniem przed wykonaniem przeglądów i napraw;

*      przeprowadzanie demontażu maszyn i urządzeń na zespoły i części przy wykorzystaniu narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz specjalistycznych, mycie części i ich weryfikowanie;

*      ustalanie na podstawie oceny stanu technicznego zakresu i metod naprawy maszyn i urządzeń;

*      dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych przy wykorzystaniu obróbki ręcznej, mechanicznej, plastycznej i różnych sposobów łączenia (klejenie, nitowanie, spawanie, zgrzewanie itp.);

*      wykonywanie napraw bieżących, średnich i głównych różnych maszyn i urządzeń, z zachowaniem wymogów technologii napraw, z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń obsługowo-naprawczych;

*      montowanie po naprawach zespołów, mechanizmów oraz osprzętu w gotowe maszyny i urządzenia;

 

Przedmioty zawodowe:

-        podstawy konstrukcji maszyn,

-        technologia mechaniczna,

-        pracownia elektryczna,

-        budowa maszyn i urządzeń przemysłowych,

-        eksploatacja maszyn i urządzeń,

-        zajęcia specjalistyczne.

 

Monterzy zatrudniani są:

-        przy montażu,

-        konserwacji urządzeń przemysłowych, pojazdów transportowych, maszyn i urządzeń budowlanych

-        w służbach remontowych i utrzymania ruchu w każdym zakładzie produkcyjnym.

 

2.         KLASA WIELOZAWODOWA

 

Szkoła zawodowa na podbudowie gimnazjum realizowana w dwu lub trzyletnim cyklu nauczania. Uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają zawód i samodzielnie poszukują praktyki u wybranego pracodawcy.

W szkole odbywają się zajęcia przedmiotów ogólnokształcących zgodnie z programem nauczania. Wiedzę z zakresu zawodu uczniowie zdobywają na kursach zawodowych organizowanych przez ośrodki dokształcania zawodowego. Praktyka zawodowa obejmuje około 60% zajęć, w ramach której uczniowie poznają podstawy swojego zawodu pod okiem opiekuna. Z tytułu zatrudnienia młodociani pracownicy mają pewne prawa i objęci są kodeksem pracy. Okres nauki wlicza się im do stażu pracy, a za praktykę otrzymują wynagrodzenie w wysokości od 4 do 6% przeciętnego wynagrodzenia ( w zależności od roku kształcenia).
W klasie tej można zdobyć między innymi takie zawody:

-        sprzedawca, lakiernik, kucharz małej gastronomii blacharz i inne. Nauka trwa 2 lata.

-        cukiernik, monter instalacji gazowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, monter-elektronik, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych. Nauka trwa 3 lata.

Facebook